top of page

מחקר

לשרוד בשולי העוני
מדיניות, שירותים וקצבאות לאנשים חסרי בית

מאת ד"ר שמוליק שיינטוך,
חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר

מחקר מקיף ועצמאי שיצא לאור בשנת 2018, במימון המוסד לביטוח לאומי.


המחקר דן במהותה של האוכלוסיה המוגדרת כ"חסרי בית" ו"דרי רחוב", תוך ניתוח המדיניות, השירותים והקיצבאות שתומכים בה.

המחקר מגולל את ההיסטוריה של הטיפול בחסרי בית בארץ ובעולם וחושף את החסמים העומדים בפניהם להגשת בקשות לקצבאות השונות האפשריות בארץ.

המחקר החשוב והמפורט מצורף כאן במלואו לכל המעוניינים

..."כל גורמי המקצוע שהשתתפו במחקר מסכימים גם כי גובה הסיוע בשכר דירה
לדרי רחוב רחוק מלהספיק לשכירת דירה. משרד הבינוי והשיכון, המוסד לביטוח לאומי, מבקר המדינה, כמו גם ועדות טרכטנברג ואלאלוף כבר המליצו בעבר להעלות את סכום הסיוע בשכר דירה, ולעגן את הסיוע בשכר דירה בחקיקה, במקום שיסתמך על נוהלי משרד הבינוי והשיכון. משרד האוצר מתנגד לעדכון גובה הסיוע בנימוק שהדבר יהווה "נטל כבד מאוד על תקציב המדינה", ושהגדלת הסיוע עלולה להשפיע על המחירים בשוק השכירות כולו"...

*מי שרוצה להצטרף לרשימת התפוצה של חסרי הבית בישראל,

ניתן לכתוב אל zalmanihn@gmail.com

"במסגרת תהליכי ההפרטה בתחום דרי הרחוב, עובדי הרווחה עוסקים באבחון,
בקביעת סל שירותים, בהפניה ובפיקוח, אך הם אינם נותני השירות. בשנת 2017 היו 16 יחידות עירוניות לדרי רחוב, שהופעלו כחלק מהשירותים החברתיים ברשויות המקומיות. לצד זה, נראה שרוב השירותים לאנשים חסרי בית בישראל, אם לא כולם, עונים על הגדרת ההפרטה על דרך מחדל המדוברת כאן (בעיקר השירותים למבוגרים ולמבוגרות), ולעתים על הגדרת ההפרטה החלקית (בעיקר השירותים לנוער, לצעירות ולצעירים). ההבחנות בין המקרים השונים נובעות ממידת האחריות שהמדינה משאירה בידיה, לעומת האחריות שהיא מטילה על השירותים ועל מקבליהם".

... "דיור תחילה" הוא פילוסופיה, תוכנית ומודל להתמודדות עם תופעת חסרוּת
הבית המבוסס על האמונה שדיור הוא זכות אדם בסיסית. המודל פועל באמצעות שילוב של מתן דיור עם תמיכה לאנשים חסרי בית ללא תנאים מוקדמים"...

bottom of page